Afdrukken E-mailadres

pcicaritas

Parochiële caritas instelling Onze Lieve Vrouw van Sion


De parochiële caritas instelling,(PCI), in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion in Midden Delfland, is een voortzetting van het vroegere Armenbestuur en is in zijn huidige vorm door de bisschop op 30 juni 2011( met terugwerkende kracht naar 1 januari 2011) ingesteld na de samenvoeging van de parochies in Maasland, Schipluiden en Den Hoorn.

Ondanks dat we leven in een welvaartsstaat en de overheid de maatschappelijke zorg voor het merendeel heeft overgenomen, bestaat er nog steeds armoede in Nederland. Daarom is het nodig en goed dat er, daar waar de overheid geen oplossing (meer) biedt, toch instellingen zijn die de nood kunnen helpen lenigen. Dit is bij uitstek een christelijke taak: uitvoering van de Zeven werken van barmhartigheid.

Het primaire doel van de PCI is de liefdadigheid.
In beginsel vanuit de christenplicht, naar vermogen, bij te dragen aan de armlastigen van de kerkgemeenschap. De PCI beschikt voor het uitvoeren van deze charitatieve taak over een in de parochie afgezonderd fonds.
Het secundaire doel is de Diaconie. Dit betreft de ondersteuning van diaconale vrijwilligers-werkzaamheden aan parochianen.
Daarnaast proberen wij de hulpbehoevenden zo goed mogelijk advies te geven op financieel, juridisch of technisch gebied of hen door te verwijzen naar de juiste instanties.

De PCI wordt bestuurd door een aantal door de bisschop benoemde bestuursleden.
Zij voeren het beheer over de geldmiddelen en regelen de individuele ondersteuning van de hulpbehoevenden. Over het gevoerde beheer wordt jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd aan het bisdom.
Voor de meer specifieke diaconale taken zijn binnen de parochie diverse groepen werkzaam, zoals Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) alsmede die, welke zich vooral richten op de aspecten van het werk voor de oudere en zieke parochianen.


Donaties

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening 1468.99.334 ten name van PCI Onze Lieve Vrouw van SION.bedankt
Omdat het Bisdom Rotterdam door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn ook de giften voor de PCI fiscaal aftrekbaar.
Giften aan de PCI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits het totaal van alle door u gedane ANBI-giften 1% van uw verzamelinkomen te boven gaat.
Schenkingen en legaten welke bij notariële akte worden gedaan, zijn geheel aftrekbaar.

 

De Parochiële Caritas Instelling verleent waar nodig hulp. Die hulp kan bestaan aan morele ondersteuning maar ook uit financiële hulp. Waar nodig is, wordt zo snel mogelijk geholpen zonder eerst oorzaken te zoeken.
Voor de gedane uitgaven wordt verantwoording afgelegd aan het Bisdom, uiteraard zonder persoonsgegevens. Ook is er contact met het parochiebestuur over het beleid. Aan de parochianen wordt in de jaarlijkse collecte een bijdrage gevraagd, ook zijn wel er spontane giften. Uiteraard zullen er mensen zijn die zich afvragen wat er met dit geld gebeurt.

Daarom het volgend overzicht over 2015 en 2016.
In 2015 werd er € 759,99  uitgegeven aan hulp bij individuele noden, in 2016 was dit € 500,--
Daarnaast de afdracht aan het Bisdom, in 2015 was dit € 1220,57, in 2016 € 642,87. 
Hiermee worden de PCI-en professioneel ondersteund en word hulp gegeven aan regionale projecten.
Aan bestuurskosten werd in 2015 € 47,50 uitgegeven, in 2016 € 115,--

Naast deze uitgaven zijn er ook inkomsten. Zo is er de jaarlijkse collecte, is er een fonds met een uitkering en komen spontane giften binnen.
Dit leverde in 2015 € 1378,69 op, in 2016 was dit € 1909,14.
De netto inkomsten uit rente en dividend bedroegen in 2015 € 914,84, in 2016 € 307,15.


Namens P.C.I. Onze-Lieve-Vrouwefonds

Leo Rodenrijs, Penningmeester

 

Beleidsuitgangspunten voor de PCI  O.L.V.Van Sion 2013 (pdf)

 

Stichting SchuldHulpMaatje
Op 19 december 2012 heeft de PCI Sion een intentieverklaring ondertekend met de Stichting SchuldHulpMaatje.

De PCI van Onze-Lieve-Vrouw van Sion heeft dit gedaan vanuit de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion. De PKN kerken van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden hebben op hetzelfde moment ook deze intentieverklaring ondertekend.
De Stichting SchuldHulpMaatje heeft ook contacten met de gemeente Midden Delfland. Op deze manier hopen we gezamenlijk sneller de noden van mensen op het spoor te kunnen komen. En wanneer er sneller hulp geboden kan worden, lopen de problemen mogelijk minder hoog op voor de mensen.
Ook kunnen wij de Stichting bekend maken bij mensen die ons inzien hulp nodig hebben en deze hulp ook zouden willen gebruiken. En de Stichting kan bij ons, de PCI, mensen aanmelden die met een 1-malig gift verder geholpen zouden kunnen worden.
Kortom, er is een flinke stap gemaakt in een goede samenwerking tussen de kerken van Midden Delfland, met de Stichting SchuldHulpMaatje en hierdoor ook met de gemeente.

Mocht u iemand kennen die (financiële) hulp nodig heeft en wil hebben, meld u aan bij de PCI.
Dit kunt u doen via uw wijkvertegenwoordiger, via het parochiesecretariaat of via de pastor.


Deze informatie is ook te vinden in de folder van de PCI; deze ligt in de kerk op de leestafel. Hier liggen binnenkort ook informatiefolders van de Stichting SchuldHulpMaatje.

 


Bestuur

Drs. N.J. (Nico) Olsthoorn, voorzitter
L.M.M. (Leo) Rodenrijs, penningmeester
A.G.J.P (Nanny) Bijlemeer, secretaris
Ir. J.N.M. (Hans) Bruggeman, 2e penningmeester

Laatst aangepast op zondag 29 oktober 2017 23:08
 

Vieringen

woensdag 20 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
vrijdag 22 januari 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 23 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
zondag 24 januari 09:15 uur
Maasland
Woord en Communieviering
zondag 24 januari 10:00 uur
Schipluiden
Oecumenische dienst in de Dorpskerk
zondag 24 januari 11:15 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
dinsdag 26 januari 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
dinsdag 26 januari 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
zaterdag 30 januari 19:00 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
zaterdag 30 januari 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering