Website banners 576x240px

Coronamaatregelen vanuit het bisdom
Via onderstaand bericht hebben de Nederlandse bisschoppen ons op de hoogte gesteld van de wijzigingen ten aanzien van de Coronamaatregelen.

Update coronamaatregelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Actie Kerkbalans

Van zaterdag 15 tot en met 29 januari wordt weer de actie Kerkbalans gehouden. Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun plaatselijke kerk, parochie, of gemeente.

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. Iedere parochiaan van 18 jaar en ouder ontvangt u een brief waarin wordt gevraagd een bijdrage te doen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochiegemenschap. De parochiegemeenschap kan alleen voortbestaan dankzij de financiële steun van haar leden, dus van mensen zoals u. Daar­om vragen wij u ook dit jaar weer om een bijdrage. Die bijdrage wordt gebruikt om de lopende kosten te dekken. Dat geld is nodig om de kerkdeuren open te kunnen hou­den zodat we u en vele anderen gastvrij kunnen blijven ontvangen. Het wordt besteed aan het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten en bijzon­dere vieringen. Helpt u mee?Alvast veel dank! Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.

Periodieke gift en Kerkbalans
Meer schenken aan de kerk zonder meer te betalen. Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Hoe pakt u het aan?
U kunt vrij eenvoudig berekenen hoeveel het voordeel bedraagt, zowel voor u als voor onze Parochiekern. Op de website van kerkbalans.nl vindt u een handige schenkcalculator. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken gaat u met de Parochiekern een overeenkomst aan voor een  periode van minimaal 5 jaar

De modelovereenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst. Overeenkomst periodieke giften Ook kunt u een exemplaar van de overeenkomst opvragen bij het Secretariaat.

Heeft u belangstelling voor de periodieke gift of wilt u meer informatie neem dan contact op met de budgethouder van uw parochiekern. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cursus sociale leer van de kerk.
Onder de noemer “Bouwen aan een beschaving van liefde’ organiseert de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom in maart een cursus over de sociale leer van de kerk. Deze cursus is bedoeld voor alle parochianen die zich interesseren voor/bezig zijn met het sociaal denken en handelen van de Kerk. Door te klikken op deze link krijgt u meer informatie over deze cursus. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gevolgen van de Coronamaatregelen update 19 januari 2022
Hieronder kunt u lezen wat er bekend is over de gevolgen van de coronamaatregelen die door de overheid en het bisdom zijn genomen:

- Doordeweekste vieringen gaan vooralsnog gewoon door.
- Voor de overige vieringen geldt onderstaande brief van de pastoor en de update vanuit het bisdom.
- Helaas mogen we maar een beperkt aantal parochianen toelaten. Dit zijn 50 personen buiten de voorgangers en de overige medewerkers van de viering. Aanmelden voor de weekend vieringen wordt daarmee weer de standaard.
- Waar mogelijk worden de vieringen via een live-stream uitgezonden. De link naar de uitzending treft u in de agenda aan de rechterzijde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brief van de pastoor betreffende de Coronamaatregelen
Pastoor Verbakel heeft ons namens het pastorale team een brief gestuurd. In deze brief legt hij uit wat de consequenties zijn van de maatregelen voor de komende twee maanden. De brief kunt u lezen door te klikken op brief-van-de-pastoor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coronamaatregelen vanuit het bisdom
Via onderstaand bericht hebben de Nederlandse bisschoppen ons op de hoogte gesteld van de wijzigingen ten aanzien van de Coronamaatregelen.

Update coronamaatregelen

Update met betrekking tot het coronaprotocol in R.-K. Kerk

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december
Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.
De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen - met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan -vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.
Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opgesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis.

Aan de gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Voor een overzicht van de overige regels in verband met Corona per 19 december 2021 verwijs ik naar de website van het bisdom Rotterdam (Bisdom Rotterdam) of de Kerkprovincie. Informatie over coronaatregelen bisdom Rotterdam

Mevr. drs. A.M.C.B. de Jong

Ambtelijk secretariaat bisdomstaf

 

Wat betekent dit voor onze parochie?

  1. Aanmelden voor de vieringen is voor de Kerstvieringen noodzakelijk.
  2. Vooraf wordt u gevraagd thuis uw handen te wassen.
  3. Wanneer u ziek bent of Corona gerelateerde klachten hebt, blijft u thuis.
  4. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. 
  5. Gelovigen dragen bij voorkeur in de kerk een mondkapje, Dit mag af als u uw plaats hebt ingenomen.
  6. We vragen u uitdrukkelijk om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Dit geldt ook voor bij het koffiedrinken na afloop van de vieringen.

Lees meer Bisdom Rotterdam

Parochieblad
Het meest actuele parochieblad vindt u onder de knop Onze Lieve Vrouw van Sion.
Het nieuwe parochieblad komt uit op donderdag 27 januari 2022. Kopij aanleveren kan tot en met 9 januari a.s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PCI en het diaconale weekend
pcicaritasZaterdag 20 en zondag 21 november stond in het teken staan van de Diaconie.
In samenwerking met de Sint Ursulaparochie van Delft werd er in dit weekend extra aandacht gevraagd voor Diaconie. In aansluiting hierop hield de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI) O.L.V. van Sion de jaarlijkse collecte tijdens de vieringen van dit weekend. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de PCI. Met dat geld kan de PCI mensen helpen die in de financiële problemen zijn geraakt of geen geld hebben om een noodzakelijke grote uitgaven te doen zoals de vervanging van een wasmachine.
De PCI O.L.V. van Sion: is bereikbaar door een briefje in de brievenbus in de kerk of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die al hun werkzaamheden kosteloos doen.
Natuurlijk kunt u ons werk ondersteunen door middel van een bijdrage, deze kunt u storten op bankrekening:NL 94 RABO 01468 99334 t.n.v. PCI van de parochie O.L.V. van Sion. .
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

                                                                                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eerste Heilige Communie
In een feestelijke viering ontvingen 25 kinderen uit onze parochiegemeenschap op zondag 31 oktober hun Eerste Heilige Communie. Dit keer was de gezamenlijke viering in de Maria Magdalenakerk in Maasland. Dank aan de leden van het pastorale team, het wereldkoor Luna en de vele vrijwilligers. Alle kinderen en hun ouders natuurlijk van harte gefeliciteerd. We hopen jullie nog vaak tijdens de vieringen in onze kerken te ontmoeten. gecomprimeerd EHC 20211031

                                                                                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wij-weidag in Den Hoorn
Op zondag 10 oktober was de jaarlijkse Wij-Weidag.
We begonnen met een gezamenlijke Eucharistieviering voor de drie kernen van onze parochie.
Voorgangers waren pastor Stok en diaken Kerklaan. Muzikale begeleiding en zang van koor 'AnCor'.
Aansluitend aan de viering was er koffie en vervolgens soep en een broodje. Voor de kinderen waren er leuke spelactiviteiten zijn. De volwassenen konden kiezen uit twee activiteiten. Ze konden deelnemen aan een rondwandeling met informatie over het (oude) dorp onder leiding van van Bert Gerritse of luisteren naar een voordracht door Jan Blom over de verwevenheid van kerk, geloof en gezondheidszorg. De volgende parochiedag wordt gehouden op 1 mei in Schipluiden.

 oog door de naaldkameeltje prikpuzzelFoto verkondiging

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tour Of FaithBisdom

Catechese en ontmoeting voor jongeren. In 2020 kreeg de Tour of Faith voor jongeren ( 16 - 30 jaar ) een vast moment op de laatste zondag in de maand, Eén keer kon Tour of Faith, fysiek plaatsvinden, maar verder zijn de bijeenkomsten met de catechese van de bisschop gestreamd via YouTube.
Hier vindt u meer informatie.

Aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vakantiebank

'Geef ze de Vijf' - Vakantiebank
In de maanden mei en juni, wanneer velen van u het vakantiegeld ontvangen, vraagt de Vakantiebank Delft daarom aandacht voor onze actie ‘Geef ze de Vijf’: Vijf euro van uw vakantiegeld helpt ons weer om een mooie vakantie-ervaring te realiseren voor mensen die hiervoor zelf financieel geen mogelijkheden hebben.

Meer informatie over deze actie kunt U hier vinden

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    
sionOplichting
In de afgelopen weken zijn er meldingen ontvangen dat internetcriminelen actief zijn die zowel per e-mail als via whatsapp-berichten versturen waarin ze de naam van een priester of een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcriminelen versturen een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een parochiepriester of een kerkelijke instelling. Zij zijn uit op geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het bericht gezegd dat cadeaukaarten worden gekocht voor een ziek meisje. Ga daar niet op in. Vaak wijkt dit nepadres weinig af van het echte mailadres. De pastoor zal u nooit via een mail om geld vragen. Een mail met die inhoud is dus altijd nep.
Als u twijfelt aan de echtheid van een mail vanuit de pastoor of de parochie, informeer dan bij het secretariaat - telefonisch of via het vertrouwde mailadres.
Als u een dergelijke mail (phishing mail) ontvangen hebt en u hebt niet op een link, knop of bijlage in het bericht geklikt, is het niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Wel is het belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’.

Tips:

  1. Klik niet op een link of afbeelding in het bericht
  2. Blokkeer het nummer
  3. Kijk welke mobiele nummers of privé-emailadressen op uw parochiewebsite staan en beoordeel of de vermelding van dit nummer noodzakelijk/wenselijk is
  4. Informeer de parochiebestuurders en (kern)vrijwilligers over deze vorm van fraude opdat zij extra oplettend worden.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-internetcriminelen-geven-zich-opnieuw-uit-voor-pastorale-beroepskrachten/

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preventiebeleid
De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion sluit zich aan bij het Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk, zoals vastgesteld door het bisdom Rotterdam.

Voor nadere informatie: Klik hier
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Via deze link kunt u het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 vinden. Dit reglement is opgesteld door het bisdom .

Aan de hand van dit reglement hebben wij in bijgaand document (klik hier) geformuleerd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en met beeldmateriaal dat wij verzamelen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archief