Priester / diaken worden, hoe werkt dat?

  • Een gelovige en katholiek gedoopte man die zich graag wil inzetten voor de kerk, kan vragen om dat als diaken of priester te doen.
  • Afgezien van bijzondere omstandigheden worden alleen ongehuwde mannen tot priester gewijd; gehuwde mannen komen wel in aanmerking voor het ambt van diaken.
  • Bij vragen over persoonlijke roeping zijn de leden van het pastoraal team altijd bereid tot een gesprek. Telefoonnummers en e-mailadressen zijn te vinden in het parochieblad, of op te vragen via het secretariaat.Vronesteyn
  • Ook is het mogelijk om direct naar de website van de priester- en diakenopleiding te gaan: Vronesteyn.nl
    Het e-mailadres van de rector (hoofdverantwoordelijke) van de opleiding is daar ook te vinden.
  • Als u de opleiding wilt steunen met een financiële bijdrage, is die van harte welkom:
    NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn.


Betekenis van de wijding

5.4_wijding_Melchior.jpg

 

De wijding tot diaken of priester betekent dat iemands persoonlijke roeping om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, door de Kerk wordt erkend en bevestigd. De diaken doet dat door de verkondiging van de blijde boodschap, de dienst aan het altaar en concrete hulp aan mensen die te maken krijgen met tegenslag in hun leven. Hij kan ook voorganger zijn bij huwelijken, uitvaarten en doopvieringen. Het woord ‘diaken’ is afgeleid van het Griekse diakonos: dienaar.5.1 Wijding Eli

Elke priester wordt eerst diaken gewijd: ook hij is geroepen tot dienstbaarheid.

De dienstbaarheid van de priester krijgt ook vorm in het vieren van de Eucharistie, de ziekenzalving, het biechthoren, en in een aantal gevallen het officiële leiderschap van een parochie.

Priesters en diakens beloven verbonden te blijven met, en gehoorzaam te zijn aan, de bisschop. Voor onze parochies is dit de bisschop van Rotterdam, mgr. J.H.J. (Johannes) van den Hende.

 

En hoe zit het met pastoraal werkers ?
Pastoraal werkers zijn gelovigen die theologie hebben gestudeerd en die een zending hebben ontvangen van de bisschop om de katholieke kerk te vertegenwoordigen. Zowel vrouwen als mannen komen in aanmerking om pastoraal werker te worden. Net als priesters en diakens zetten pastoraal werkers zich in om de communicatie over het geloof te bevorderen, persoonlijke aandacht te geven aan mensen, en vorm te geven aan liturgische vieringen.


Wat is eigenlijk het verschil tussen Pastoor, Pastor en Pater ?

Een Pastoor heeft de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor een parochie. In onze parochie berust deze verantwoordelijkheid bij pastoor Verbakel.

Pastor is een titel die in de praktijk vaak wordt gebruikt voor alle leden van het pastoraal team. Dus iedere pastoor is een pastor, maar niet iedere pastor is een pastoor.

Een Pater is een priester die lid is van een orde of congregatie, zoals de Congregatie van het Heilig Hart, de Jezuïeten of de Franciscanen.