sionOm pastorale zorg pastorale zorg ook in de toekomst te kunnen blijven geven heeft het Bisdom Rotterdam
vanaf de jaren '80 besloten om bestaande parochiele samenwerkingsverbanden te vergroten om middels verdergaande samenwerking tot ontwikkeling te komen.

Al in 1982 is er een eerste stap gezet in de samenwerking tussen de parochies van Maasland en Schipluiden met de benoeming van één pastoor, J.H. Jansen, voor deze 2 parochies.

Toen in 1997 de bisschoppelijke nota “Samenwerking Geboden 1” was vastgesteld is er een “bisdombreed” proces op gang gekomen om meer samenhang tussen de parochies, door fusie en federatievorming, te krijgen alsmede teamvorming tussen pastorale beroepskrachten.

In 2000 is hieruit SION ontstaan, bestaande uit de 4 parochies Den Hoorn, Schipluiden, Maasland en De Lier. Medio 2007 heeft de parochie van De Lier besloten uit het samenwerkingsverband te treden.
Vanaf dat moment is de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de afzonderlijke parochiebesturen tot verdergaande samenwerking gekomen. Besluiten die nu in de stuurgroep genomen werden en worden, kunnen binnen de afzonderlijke besturen rekenen op de instemming van het dagelijks bestuur van de parochie.
Zo vond er afstemming plaats over een gezamenlijk pastoraal beleidsplan, het paasspektakel, voorbereidingsgroepen met betrekking tot huwelijksvoorbereiding en de doopgroep.

Door de verdergaande terugloop in de bedienaars was het bisdom in 2008 genoodzaakt om te komen met een nieuwe nota, “Samenwerking Geboden 2” welke helder aangaf dat tot grotere samenwerkingsgebieden gekomen moest worden.
Vanaf eind 2008 is er overleg gepleegd tussen het bisdom en parochiebesturen en parochiebesturen onderling wat ertoe heeft geleid dat de 3 SION-parochies van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden opgaan in één parochie.
Al de stappen die genomen zijn tussen 1982 en 2010 hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de parochies in SION. Deze ontwikkelingen houden nu de logische stap in om verder met elkaar verbonden te worden zodat enerzijds het pastorale team zich meer zal kunnen toeleggen op het pastoraat en anderzijds sterker te staan in een samenwerkingsverband met de stadsparochie van Delft.