Onze-Lieve-Vrouw van Sion
Afdrukken E-mailadres

Vieringen in de parochies Onze-Lieve-Vrouw van Sion en Sint Ursula in juni en vanaf juli 2020

 

logoBeste parochianen,

De afgelopen tijd is het door het Coronavirus niet mogelijk geweest om samen te komen in de kerken. Met het in zekere mate versoepelen van de coronamaatregelen door het kabinet en met het Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter van de Nederlandse bisschoppen is dit vanaf 1 juni wel weer mogelijk. Weliswaar geldt hierbij een aantal strikte voorwaarden.  Vanzelfsprekend zullen ook wij ons aan deze voorwaarden houden.
Het pastoraal team heeft de afgelopen periode online vieringen verzorgd vanuit de Maria van Jessekerk in Delft. Uit de kijkcijfers op YouTube blijkt dat hier best goed naar is gekeken, maar het vieren voor een lege kerk kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
Het team verheugt zich er dan ook op om vanaf 2 juni u weer in onze kerken in Den Hoorn, Maasland, Schipluiden en Delft te ontmoeten en samen met u te vieren.
Toch zal dit anders zijn dan voorheen. En om het mogelijk te maken worden extra inspanningen van vrijwilligers en onze parochianen gevraagd. Het is bijvoorbeeld niet meer zo dat u net als voor het uitbreken van de pandemie op zaterdagavond of zondag zomaar een kerk in zult kunnen lopen en overal kunt gaan zitten. Hier komt nog bij dat door de wettelijke regels het bezoeken van vieringen, zeker in de maand juni, maar beperkt mogelijk zal zijn.  
Onderstaand volgt een schets van de wijze waarop wij het vieren in de maand juni en de periode erna willen vormgeven. Deze werkwijze geldt zolang het virus onder controle blijft. Is dit niet het geval dan is de verwachting dat kabinet en bisschoppenconferentie weer met een aanscherping van de maatregelen zullen komen.

 

Vieren in de maand juni
De Bisschoppen stellen voor om in juni weer te starten in het weekend en doordeweeks met vieringen. Als team willen wij hier graag aan meewerken. In juni mogen bij religieuze samenkomsten van het kabinet maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Bovenop deze 30 komen dan nog de mensen met een rol in de viering zoals de koster, lector, misdienaar, organist, cantor en voorganger. Daarbij moet aan de maatregelen van sociale afstand, de 1,5-meterregel, worden voldaan. De verschillende locaties hebben hiervoor hun maatregelen inmiddels genomen of werken daaraan (denk aan looproutes, lege banken tussen banken die zijn bezet en eventueel een gescheiden ingang en uitgang). Ook zal in iedere kerk een poster met huisregels worden opgehangen.
Conform het bisschoppelijk protocol zal met een reserveringssysteem voor de weekendvieringen worden gewerkt. Hierbij kan, gezien het beperkt aantal plaatsen in de maand juni, iedereen zich in principe één maal opgeven voor een weekendviering in één van de zeven kerklocaties. Zo maken we het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk om een weekendviering in deze maand bij te wonen. U kunt op een reservelijst worden geplaatst voor andere weekendvieringen, voor het geval het aantal beschikbare plaatsen niet vol komt. De aanmelding verloopt in principe via de secretariaten, tenzij anders door de locatie aangegeven. Voor alle duidelijkheid: een gezin met twee ouders en drie kinderen, telt niet als één, maar als vijf personen. Dus bij de opgave moet worden vermeld met hoeveel huisgenoten u in totaal komt.
Bij iedere viering zullen één of twee bezoekersbegeleiders aanwezig zijn. Deze controleren of u zich hebt aangemeld, vragen of u geen aan het coronavirus gerelateerde klachten heeft, zien erop toe dat de handen bij binnenkomst worden gereinigd en dat in de kerk de 1,5-meterregel wordt gerespecteerd. We verzoeken iedereen om begripvol mee te werken. Indien die aanwijzingen van de begeleiders niet worden gevolgd, zal de viering niet worden gestart. Het vieren met meer dan 30 personen is in strijd met de richtlijnen van het kabinet en kan leiden tot een boete voor de parochie en/of de aanwezigen.

Vanaf 14 juni zal de heilige communie weer worden uitgereikt. Ook hierbij worden we geconfronteerd met de 1,5-meterregel. Bij de communiegang dienen de parochianen voldoende afstand te bewaren. Conform de richtlijnen van het protocol van de bisschoppen zal de voorganger bij het uitreiken gebruik maken van een pincet en een scherm. Deze worden centraal aangeschaft. Mocht het niet lukken om dit uiterlijk 14 juni te realiseren, dan zal het communie uitreiken uitgesteld worden tot de schermen wel aanwezig zijn.  
Vergeleken met andere parochies is de ruimte tussen de vieringen op zondag bij ons kort.  Mede omdat het uitreiken van de communie meer tijd gaat vragen, heeft het pastoraal team besloten om met ingang van de maand juni het begintijdstip van de vieringen op zondag voorlopig aan te passen. De vroege viering zal starten om 9:15 uur en de late viering om 11:15 uur.
Tot 14 juni zal wanneer een priester voorgaat er weliswaar eucharistie worden gevierd, maar alleen de priester gaat ter communie. Bij een andere voorganger dan een priester zal een viering van Woord en Gebed worden gehouden.
Ter bestrijding van het coronavirus is volkszang (meezingen) niet toegestaan.
U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, een bank-overschrijving.
Het na afloop van een viering koffiedrinken is in principe weer mogelijk. De wijze waarop dit wordt vormgegeven, wordt door de locaties bepaald.
Het pastoraal team zal per 1 juni stoppen met de online vieringen. Parochianen die in een weekend geen viering kunnen bezoeken kunnen dan de nationale TV-Mis volgen, die elke zondag op NPO 2 wordt uitgezonden.
Als het gaat om de doordeweekse vieringen, zal per locatie een keuze moeten worden gemaakt of al dan niet met een inschrijvingssysteem wordt gewerkt. Immers ook hier geldt het maximum van 30. Deze vieringen zullen niet in de kapel of op het priesterkoor plaatsvinden maar in de kerk, omdat dan beter kan worden voldaan aan het criterium van 1,5 meter afstand.

 

Vieren in de maand juli
Vanaf 1 juli kunnen (onder voorbehoud) maximaal 100 mensen een viering bijwonen. Per kerkgebouw wordt bezien of het daadwerkelijk mogelijk is om zo veel parochianen een zitplaats te geven met inachtneming van de 1,5 meter. Het beeld van dit moment is dat dit in de meeste van de zeven locaties niet het geval zal zijn. Ook het reserveren van plaatsen zal in juli nodig blijven. Bezien zal worden of het mogelijk is om vanaf 1 juli de reservering centraal te organiseren.

Tot slot
Met betrekking tot de viering van andere sacramenten en kerkelijke activiteiten verwijzen wij u graag naar de website van ons bisdom. U vindt de tekst van de Nederlandse bisschoppen onder het kopje: protocol publieke vieringen.
Zoals aan het begin van deze brief al aangegeven, beseffen we dat we veel vragen van onze parochianen, in het bijzonder ook van de vrijwilligers. We vinden het van belang om als kerk zo gastvrij als mogelijk te zijn en ons ervoor in te zetten dat het virus zich niet verder verspreidt. Zoals u gemerkt hebt, wordt het er echter allemaal niet eenvoudiger op. We vragen uw begrip en hulp om er samen het beste van te maken en bidden voor een spoedig einde van deze crisis.

Het pastoraal team van de parochies St Ursula en Onze-Lieve-Vrouw van Sion

Laatst aangepast op donderdag 10 september 2020 12:28
 

Vieringen

vrijdag 04 december 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 05 december 19:00 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering
zaterdag 05 december 19:00 uur
Schipluiden
2e zondag van de Advent / Eucharistieviering
zondag 06 december 09:15 uur
Maasland
Eucharistieviering 2e Zondag vd Advent
zondag 06 december 11:15 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
dinsdag 08 december 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 08 december 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
woensdag 09 december 19:30 uur
Den Hoorn
Rozenkransgebed
zaterdag 12 december 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering